Åryds före detta glasbruk är beläget i samhället Åryd ca 15 km sydöst om Växjö. På området där glasbruksverksamheten bedrevs finns Åryd bruk med anor från 1600-talet med kvarn och järnbruk.   Under en kort period mellan 1912 och 1921 tillverkades servisglas, vaser och glas till termos­flaskor vid glasbruket. Glas­bruksverksamheten bedrevs i en byggnad som idag är riven men på området finns fortfarande en masugn och en rostugn bevarade. Platsen är sedan 1997 ett byggnadsminne och räknas även som ett fornminne. Åryds bruk är ett populärt turistmål med café m.m. Området är helt öppet för människor och djur att beträda och det finns stigar att gå runt på.

Efter nedläggningen av glasbruksverksamheten fanns det misstankar om att marken i området kunde vara förorenad, särskilt på platser där glasbruksavfall hade tip­pats. Det är främst på två platser som tippning av glaskross har skett inom området, varav den ena platsen sträcker sig utmed och in i den intilliggande sjön, Årydsjön.

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen i Kronobergs län miljötekniska undersökningar som kunde konstatera att det fanns höga halter av arsenik och bly i området. De höga metall­halterna i jord och glaskross i kombination med att området nyttjas flitigt för rekreation med bland annat caféverksamhet gör att exponerings­risken är påtaglig. Dessutom finns det risk för spridning av metaller till Årydsjön från de glasrester som finns vid strandkanten.

För att närmare utreda föroreningsbilden och behov av eventuella efterbehandlingsåtgärder påbörjades genomförandet av en så kallad huvudstudie under hösten 2018 och som planeras slutföras innan sommaren 2019.