Utloppet från kvarndammen i Strömbergshyttan.

Utloppet från kvarndammen i Strömbergshyttan.

Foto: Jerry Forsberg, SGU

Strömsbergshyttans glasbruk

Under 2020 och 2021 har en huvudstudie genomförts vid Strömbergshyttans före detta glasbruk i Lessebo kommun. Projektet har utförts med SGU som huvudman och finansierats med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Strömbergshyttan är beläget mellan Hovmantorp och Lessebo i Kronobergs län, och är en del av det så kallade glasriket i Småland. I Strömbergshyttan har man tillverkat glas i cirka 100 år, inledningsvis under namnet Lindefors glasbruk som anlades 1876. Verksamheten lades ner 1979. Idag är Strömbergshyttan ett mindre samhälle med villor, flerbostadshus och ett antal mindre verksamheter som till exempel restaurang, café, vandrarhem och second hand-butik.

Inom ramen för huvudstudien har undersökningar genomförts avseende jord, grundvatten, ytvatten, sediment, biota samt byggnadsmaterial. Resultaten visar att haltnivån i jord av främst arsenik, bly och barium är hög inom området. Ställvis är halterna att betrakta som mycket höga. I grundvatten, ytvatten och sediment är föroreningshalterna generellt måttliga.

Riskbedömningen visar att det föreligger oacceptabla risker för människors hälsa och markmiljö både inom bruksområdet och utfyllnadsområdet. Risken för oacceptabel spridning av förorening från landområden till närliggande recipient bedöms som låg. Ett åtgärdsbehov kan konstateras.

Via åtgärdsutredning och riskvärdering har ett preliminärt åtgärdsalternativ tagits fram som i huvudsak innebär schaktsanering. Då förorenad jord inte kunnat avgränsas i detalj kan inte omfattningen av en schaktsanering helt bestämmas, därför är kostnaderna osäkra. Bedömningen är att kostnaden för schaktsanering landar mellan 13 – 21 miljoner kronor. 

Strömbergshyttan Riskvärdering (nytt fönster)

Strömbergshyttan Åtgärdsutredning (nytt fönster)

Strömbergshyttan Fältrapport (nytt fönster)

Strömbergshyttan Riskbedömning (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-15