Bild på sanering.

Boxholm sågverk

SGU har genomfört saneringsåtgärder vid Boxholms före detta sågverk, mellan hösten 2018 och våren 2019. Vid sågverket har det bedrivits impregneringsverksamhet mellan åren 1946 och 1987. Det medel som användes för impregneringen har förorenat ett markområde som behövt saneras.

Sedan 2012 är SGU huvudman för utredningar och åtgärder av föroreningarna vid den tidigare impregneringsplatsen. Området ligger intill stambanan vid Boxholms före detta sågverk och är cirka 2 hektar stort. Impregnering bedrevs mellan åren 1946 och 1987, och anläggningen användes till stolpar, slipers och andra trävaror.

Det impregneringsmedel som använts under en stor del av tiden består av koppar, krom och arsenik, så kallat CCA-medel. Impregneringsmedlet har genom dropp och spill i hanteringen förorenat marken där man höll till. Allvarligast var situationen med avseende på arsenik som förekommer i mycket höga halter både ytligt och på större djup. De höga arsenikhalterna i ytlig jord har medfört risk för akuta allvarliga hälsoeffekter. Den totala mängden arsenik i marken har bedömts vara cirka 8,5 ton, och det har påvisats en spridning till grundvatten. De höga halterna och stora mängderna arsenik som påträffats, gör att området har behövt saneras.

För att reducera riskerna har den förorenade jorden schaktats ur till generellt en meters djup. Kompletterande djupare schakt ner till som mest tre meter har gjorts i ett delområde. Totalt har åtgärderna omfattat omhändertagande av cirka 13 000 ton förorenad jord. Grovt material som sten och block har sorteras ut med hjälp av ett sorterverk och använts som återfyllnad.

Saneringsåtgärderna har påbörjats i september 2018 och har slutförts under våren 2019.

Ladda ner slutrapporten för saneringsåtgärderna vid Boxholms före detta sågverk

Mer information om Boxholms före detta sågverk

Här finns rapporter från de utredningar och åtgärdsförberedelser som genomförts.

Huvudstudie Boxholms sågverk WSP 2013-09-17 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Sammanfattning huvudstudie Boxholms sågverk SGU 2013-09-26 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Resultatrapport åtgärdsförberedelser Boxholms sågverk Structor reviderad 2016-02-16 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-06