För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Biobränslen

Den största inhemska förnybara energikällan är biobränsle, dvs. bränslen från växtriket. Till största delen utgörs dessa av skogs- och åkerbränslen, men en viktig andel är också hushållens och industrins organiska avfall. I olika former används biobränslena för att producera el, värme och drivmedel.

Ökad energiskogsproduktion ställer krav på anpassning till kemiska och fysikaliska markförhållanden, vatten- och näringsförhållanden, bärighet och framkomlighet. Ökad produktion av energigrödor på åkermarken ställer krav på ökat skydd mot markföroreningar och skydd av grundvattnet.

Bland annat energi- och elproduktionen genererar redan idag cirka 1 miljon ton askor, som måste nyttiggöras eller deponeras med krav på långsiktig miljösäkring. Askan kan till exempel återanvändas som ballast, fyllning eller i byggnadsmaterial. Ett annat alternativ är att återföra näringsämnena i askan till skogen.

Kartorna och databaserna över jordarter och markgeokemi innehåller värdefull information i frågor som rör intensifierad produktion på skogs- och åkermark.

Den totala tillförseln av biobränslen till det svenska energisystemet uppgick 2005 till cirka 108 TWh med en ökningstakt av cirka 5 TWh per år. Av den totala bioenergitillförseln kommer merparten från skogen, ungefär 94 TWh, medan jordbruket bidrog med 1 TWh. Resten (13 TWh) kom från övrigt avfall, torv m.m. På medellång sikt (2020) förväntas ökningen främst ske inom jordbrukssektorn och genom ökad skogsproduktion.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor eller vill göra beställningar.

Telefon: 018-17 90 00 (växel)
E-post: kundservice@sgu.se

SGU, Kundtjänst
Box 670
751 28 Uppsala