Publicerat 2019

Nedanstående publicerades under 2019.

Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

December

Translation of government assignment: Mapping of innovation-critical metals and minerals, SGU-rapport 2019:20

Delredovisning av regeringsuppdrag - Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, RR 2019:04

U-Pb zircon age of c. 1 440 Ma syenogranite within the protogine zone at Värpeshult– map sheet 4E Tingsryd NV, Kronoberg county, SGU-rapport 2019:19

The geological evolution of Stockholm – bedrock, Quaternary deposits and experience from infrastructure projects, SGU-rapport 2019:18

November

Grus, sand och krossberg 2018, Periodiska publikationer 2019:3

K 639 Beskrivning till berggrundskartorna 26I LUVOS SV, NV & NO

Mätning av miljögifter i grundvatten, SGU-rapport 2019:17

Oktober

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet, Regeringsrapport 2019:03

September

Sammanfattning av pågående verksamhet 2018: Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp 1, SGU-rapport 2019:16

K 631 Grundvattenmagasinen Skorpedsåsen Köpmanholmen och Bredånger

K 630 Grundvattenmagasinen Sävjaån–Storåns dalgång och Lilla Vallby

K 629 Grundvattenmagasinet i Samnans dalgång

K 628 Grundvattenmagasinen Uppsalaåsen Uppsala och Uppsalaåsen Fredrikslund

Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder – sätt att stärka tillgången på grundvatten, SGU-rapport 2019:15

Juni

Geologisk beskrivning till utredningsområdet Linköping–Jönköping, SGU-rapport 2019:14

Bergverksstatistik 2018. Periodiska publikationer 2019:2

Sur sulfatjord – egenskaper och utbredning, SGU-rapport 2019:13

K 632 Grundvattenmagasinet Mjällåns dalgång norra

K 633 Grundvattenmagasinet Mjällåns dalgång södra

K 634 Grundvattenmagasinen Lagfors och Ljustorp i Ljustorpsåns dalgång

Helikopterburna TEM-mätningar i Halland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 147

Rare earth elements distribution, mineralisation and exploration potential in Sweden. Rapporter och meddelanden 146

Bergslagen, etapp 1. Sala-Jugansboområdet, SGU-rapport 2019:12

Geologisk beskrivning av Viskans och Häggåns dalgångar, SGU-rapport 2019:11

Maj

FoU-dag vid SGU, 11 april 2019. FoU-seminarium, SGU-rapport 2019:10

Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län, SGU-rapport 2019:09

Undersökning av Vena gruvfält: preliminära resultat från fältarbeten 2018, SGU-rapport 2019:08

April

Mineralmarknaden 2018. Tema: Järn och stål. Periodiska publikationer 2019:1

K 635 Beskrivning till jordartskartan 7D Ulricehamn NV

Mars

Erosionsförhållanden längs södra Hallands kust, SGU-rapport 2019:07

Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender, SGU-rapport 2019:06

K 627 Beskrivning till berggrundskartan 27J Porjus SV

K 626 Beskrivning till berggrundskartorna 26J Jokkmokk NV och NO

K 625 Beskrivning till berggrundskartorna 27I Tjåmotis SV och SO

Februari

Rapportering av regeringsuppdrag: Ökad kunskap om grundvattentillgångar – Utveckling av databaser, RR 2019:02

Brittle structures at the Stavsjö quarry, Falkenberg, SGU-rapport 2019:05

K 624 Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg (stor fil)

K 624 Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg (komprimerad fil)

Berggrundsgeologisk och geofysisk dokumentation omfattande den norra delen av brandområdet öster om Norberg, Västmanland, SGU-rapport 2019:04

Miljögifter i urbant grundvatten, SGU-rapport 2019:02

Januari

Hässleholm–Lund – uppgraderad geologisk information inför projektering av höghastighetsjärnväg, SGU-rapport 2019:03

Grundvatten av god kvalitet – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, SGU-rapport 2019:01

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01

Senast granskad 2019-12-18

Kontakta oss