Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

December

Grus, sand och krossberg, periodiska publikationer 2017:2

Rapportering av regeringsuppdrag: UNFC – FNs system för klassificering av råvaror, RR 2017:13

K 580 Grundvattenmagasinet Vargån

K 581 Grundvattenmagasinet Ölanda

K 582 Grundvattenmagasinet Märene

K 583 Grundvattenmagasinet Hakestad

K 584 Grundvattenmagasinet Sågtjärn

K 585 Grundvattenmagasinet Hagfors

K 586 Grundvattenmagasinet Vågbacken

K 587 Grundvattenmagasinen Söre, Högfors och Handog

K 588 Grundvattenmagasinet Hårkmon-Lit

Geochemistry laboratory: method description. Till Geochemistry by Nitric Acid (HNO3) partial leaching at the Geological Survey of Sweden, SGU-rapport 2017:14

November

Maringeologiska undersökningar av erosionsrännor i Kalmarsund, SGU-rapport 2017:13

Rapportering av regeringsuppdrag: Hydrogeologisk kartläggning i bristområden, RR 2017:12

Rapportering av regeringsuppdrag: Förstudie kring ökad insamling av grundvattennivådata, RR 2017:11

Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment, SGU-rapport 2017:12

Lägesrapport för åtgärd till miljömålsrådet Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering, SGU-rapport 2017:11

Oktober

Geologiska undersökningar och bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt, SGU-rapport 2017:10

September

Rapportering av regeringsuppdrag: Plan för kartläggning. SGUs plan för kartläggning 2018–2024, RR 2017:10

Geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Lägesbeskrivning avseende förutsättningar, lagstiftning och forskning samt olje- och gasverksamhet i Östersjöregionen, Rapporter och meddelanden 142

Rapportering av regeringsuppdrag: Kunskapsunderlag om grundvattenbildning. Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige, RR 2017:09

Rapportering av regeringsuppdrag: Mineralinformationskontoret i Malå. Förslag till expansion och utveckling, RR 2017:08

Bergverksstatistik 2016, Periodiska publikationer 2017:1

Juli

Vägledning: Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten, SGU-rapport 2017:9 

Juni

SkyTEM mätningar på Gotland, del 2, Rapporter och meddelanden 140

K 576 Beskrivning av jordarterna längs Skorpedsåsen, kartområde Bjästa

K 579 Grundvattenmagasinet Lidsbron

K 758 Grundvattenmagasinet Förlanda

K 577 Grundvattenmagasinet Högby

Förorenade fibersediment i svenska sjöar och hav, SGU-rapport 2017:07

2016 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2016-12-31, SGU-rapport 2017:08

Coastal landslides associated with confined aquifers and land uplift in Sweden, SGU-rapport 2017:06

K 575 Beskrivning till jordarterna i Tandådalen, Görälven, Västerdalälven och Rörbäcksnäs i Malung–Sälens kommun

Maj

Rapportering av regeringsuppdrag: SGU och Sveriges politik för global utveckling, RR 2017:07

Götalandsbanan – en sammanställning av SGUs geologiska data för sträckan Göteborg–Jönköping, SGU-rapport 2017:03 (kontakta SGUs kundtjänst för att få tillgång till rapporten).

April

Rapportering av regeringsuppdrag: Regleringsbrev 2017 – Remisser, RR 2017:06

K 574 Grundvattenmagasinet Svärdsjö-Linghed

K 573 Grundvattenmagasinet Bengtsheden-Svärdsjö

K 572 Grundvattenmagasinet Karlsbyheden

Rapportering av regeringsuppdrag: Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas, RR 2017:05

K 571 Grundvattenmagasinet Riddarhyttan

K 570 Grundvattenmagasinen inom Badelundaåsen mellan Leksand och Långheden

K 569 Grundvattenmagasinet Stockholmsåsen, Norrsunda

K 568 Grundvattenmagasinen Hallstaåsen Hallbo-Baldraheden och Hallstaåsen Nylandet-Hudiksvallsfjärden, Hudiksvall

Mars

Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige, SGU-rapport 2017:05

Delrapportering av regeringsuppdrag: Utvärdering av efterbehandlad gruvverksamhet. Kartläggning av kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet, RR 2017:04

Februari

Sveriges geologiska undersöknings handlingsplan för klimatanpassning, SGU-rapport 2017:04

Slutredovisning av regeringsuppdraget: Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt, RR 2017:03

Rapportering av regeringsuppdrag: Metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering, RR 2017:02

Januari

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, RR 2017:01

Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland, SGU-rapport 2017:01