Informationen bygger på observationer som har samlats in i samband med SGUs jordarts- och grundvattenkartläggning samt från ett stort antal geotekniska undersökningar utförda av andra aktörer, exempelvis kommuner, Trafikverket, Fortifikationsverket och konsulter.

Noggrannheten kan variera beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen. Lagerföljderna har datalagrats under en lång tid och framförallt i äldre data finns felaktigheter och ofullständigheter. SGU arbetar fortlöpande med att förbättra informationen och samla in ny information.

Kartvisaren innehåller lägen för borrningar, grävningar och liknande verksamhet. Det går att få protokoll över arbetet med information om vad det är för typ av arbete, samt skisser över jordlagerföljderna.

Gå direkt till kartvisaren Jordlagerföljder (nytt fönster)