För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
 Utsnitt av en karta från kartvisare. Illustration.

Kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning

I kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning redovisas analysresultat för morän från följande analysmetoder: XRF, salpetersyralakning ICP-MS, kungsvattenlakning ICP-MS, kungsvattenlakning AAS, kungsvattenlakning ICP-AES, kungsvattenlakning AAS och ICP-AES (NSG-SGAB databas) samt pH. Flera analysmetoder kan ha använts på en och samma provplats.

Geokemisk kartering vid SGU bedrivs i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. I den regionala markgeokemiska karteringen provtas och analyseras finfraktionen (<0,063 mm) av morän med en provtäthet på ca 1 prov per 6-7 km2.

Analysresultaten från totalhalter (XRF) i morän består av följande grundämnen: Al2O3, As, BaO, CaO, Cl, Co, Cr, Cu, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Mo, Na2O, Ni, P2O5, Pb, Rb, S, SiO2, Sr, TiO2, V, Zn, Zr.

Analysresultaten från salpetersyralakning ICP MS består för närvarande av: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ge, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Tb, Ti, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn och Zr.

Analysresultaten från kungsvattenlakning med ICP MS består av: Au, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Mo, Sb, Sn och Ta.

I metoden kungsvattenlakning med AAS redovisas enbart guld (Au) i morän.

I analysresultaten från kungsvattenlakning med ICP-AES ingår: Al2O3, BaO, Be, CaO, Co, Cu, Fe2O3, K2O, La, Li, MgO, MnO, Ni, P2O5, Pb, Sr, V och Zn.

NSG-SGAB databas är en arkiverad sammanställning av geokemisk kartering av morän vilken genomfördes av Nämnden för statens gruvegendom (NSG) år 1987-1991. Analysresultat sammanställdes av Sveriges geologiska AB (SGAB) tillsammans med data från Terra Mining Co., STC Minerals och Sveriges geologiska undersökning. Moränprover analyserades efter kungsvattenlakning med ICP-AES och AAS metoder. Leveransen omfattar följande parametrar från NSG-SGAB-databasen: Al, Fe, Mn, Mg, Ca, K, Na, P, Ti, Ba, Sr, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cr, V, Nb, Y, La, Mo, Li, Be, Sc, Sn, Zr, S, Au, Te, As, Sb, Bi, Pd.

Antal tillgängliga grundämnen varierar i olika års provtagningsserier, vilket beror på teknikutveckling. I kartvisaren visas utvalda grundämnen.

Gå direkt till kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning (nytt fönster)

Senast granskad 2022-04-21