Mineralrättigheter

"Mineralrättigheter" är ett utdrag ur Bergsstatens mineralregister. I kartvisaren kan du se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Information om tillståndets identitetsnummer, namn på tillståndet, ägare till tillståndet samt giltighetstiden finns också tillgänglig. För Bergsstaten utgör informationen ett arbetsverktyg, bland annat för att kontrollera att ett nytt undersökningstillstånd aldrig beviljas på en yta som redan är upptagen. För myndigheter och kommuner används informationen i frågor som rör exempelvis markanvändning och fysisk planering. För bolag är uppgifter om gällande tillstånd och historik intressant om de vill ta del av äldre data.

Genom att använda verktyget Identifiera objekt får du också information om namn på tillståndet, vilket mineral som ansökan har grundats på, vem som är ägare till tillståndet samt hur länge tillståndet är giltigt. Kartvisaren ger, förutom lägesuppgifter, information om tillståndens identitetsnummer, namn på tillstånden, ägare till tillstånden samt giltighetstiderna.

Informationen uppdateras vanligtvis en gång per månad. Under perioden 2 juni till 1 oktober 2021 pausas dock servicen med exporter av data ur systemet. En lösning för att tillhandahålla exporter i shape-format på motsvarande sätt som tidigare är under utveckling. Vi beklagar detta glapp i vår service av mineralrättsdata, vår ambition är att leveranserna ska återupptas från 1 oktober 2021.

Gå direkt till kartvisaren Mineralrättigheter

Senast granskad 2021-09-10