Modellerna kan vara både översiktliga och mer detaljerade, men även av konceptuell karaktär, beroende på syftet med modelleringen och vilket underlag, i första hand undermarksdata, som är tillgängliga. I beskrivningar eller andra dokument anges vilka data och koncept som modellen är baserad på.


Lovisagruvan i 3D

I SGUs 3D-visare presenteras framtagna modeller, samt diverse annan information, till exempel borrade brunnar med tillhörande information. I modellerna kan du studera de geologiska enheternas och objektens utbredning både på djupet och på markytan, samt även få mer information i länkade dokument.

Länk till SGUs 3D-visare