Foto: Mattias Göransson, SGU

PSI-direktivet

PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares och företags användning av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Vidareutnyttjande av våra data

SGU uppmuntrar till vidareutnyttjande och bearbetning av våra data. Vår förhoppning är att de kan komma till användning som del av allt från forskning till nya appar. Därmed kan vi bidra till ökad samhällsnytta.

SGU erbjuder både öppna data och avgiftsbelagda data som du kan använda för att utveckla nya tjänster. Öppna data är fria att använda medan avgiftsbelagda data kräver avtal och licenser.

SGU:s ambition är att erbjuda data på ett lättillgängligt sätt. Du kanske vill bygga en applikation eller använda informationen som beslutsunderlag i en process? Eller kanske är våra data en förutsättning för din verksamhet? Oavsett vilket strävar vi efter att tillhandahålla det du behöver. Har du önskemål eller förslag på hur vi kan förbättra oss så hör gärna av dig.

Om PSI-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (även kallat PSI-direktivet) har som syfte att ge allmänheten och näringslivet inom EU bättre möjligheter att använda den information som finns inom den offentliga sektorn för olika ändamål, både kommersiella och ideella. PSI står för Public Sector Information.

Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI-lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen och således omfattas även SGU:s verksamhet.

Om PSI-lagen

Syftet med lagen är att underlätta medborgares och företags användning av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen grundar sig på ovan nämnda EU-direktiv.

Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga. PSI-lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheterna. Lagen reglerar inte själva tillhandahållandet av handlingar eller om vidareutnyttjandet i sig är tillåtet. Frågan om och vilka handlingar som får lämnas ut regleras i andra författningar, till exempel tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lagen gäller således inte för handlingar som en myndighet inte får lämna ut och inte heller för sådana begränsningar i vidareutnyttjande som en myndighet är skyldig att besluta om eller som annars följer av någon författning. De villkor som myndigheten ställer för vidareutnyttjandet måste enligt PSI-lagen vara relevanta och icke-diskriminerande.

Lagen omfattar inte myndigheters informationsutbyte, utom i de fall då det av sammanhanget framgår att myndigheten ska använda handlingarna i sin affärsverksamhet.

För ytterligare information

Om du vill ha mer information om hur vi tillämpningar PSI-lagen är du välkommen att kontakta kundtjänst.