Jordartsanalyser

Jordartsanalyser omfattar resultat från analyser, främst kornstorleksanalyser, vilka utförts inom SGUs kartläggning av jordarter. I vissa fall redovisas även jordarnas innehåll av organiskt material och/eller kalk. I några fall har även andra parametrar analyserats (t.ex. pH, basmineralindex och innehåll av magnetit).

Jordarternas kornstorleksfördelning är avgörande för en rad viktiga egenskaper (exempelvis vattenhållande förmåga, genomsläpplighet och erosionsbenägenhet). Denna produkt kan användas tillsammans med SGUs jordartskartor för att illustrera jordarternas kornstorleksfördelning i en viss region. I viss utsträckning kan data även användas för att uppskatta andra egenskaper hos jordarna, exempelvis andelen lättvittrade mineral (t.ex. kalcit). I beskrivningarna till jordartskartorna är det möjligt att läsa mer om jordarternas egenskaper och bildningssätt i specifika områden. Kornstorleksdata redovisas enligt den nomenklatur som upprättats av Sveriges geotekniska förening (SGF 1981). Det gäller även de prover som ursprungligen klassificerats enligt Atterbergs nomenklatur, som användes av SGU fram till 1996.  

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av Jordartsanalyser (nytt fönster)

Ladda ned data som Geopackage

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/jordartsanalyser/jordartsanalyser.gpkg

Ladda ned data som CSV

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/jordartsanalyser/jordartsanalyser.csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Jordartsanalyser (nytt fönster)

 

Senast granskad 2020-11-26

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.
JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs licensvillkor för Creative Commons 4.0 (nytt fönster)