Metaller och organiska miljögifter i sediment

Inom den nationella och regionala miljöövervakningen samlas en mängd data in. SGU är databasvärd för sedimentkemiska och miljökemiska data från de prover som tas på sediment i Sverige.

Datavärdskap har inrättats av Naturvårdsverket för att kvalitetskontrollera, lagra, tillgängliggöra och arkivera miljödata som produceras inom den nationella och regionala miljöövervakningen.

Sedimentproverna tas i hela Sverige där ackumulationsbottnar finns, det vill säga i sådana områdena där sediment samlas. Här samlas också många grundämnen och miljögifter, vilket har lett till att analys av sedimentprover har blivit ett betydelsefullt verktyg i miljöövervakningsarbetet.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger normalt upphovsrätten till de data som samlas in. Data får användas fritt om källan anges enligt följande: Svensk miljöövervakning, datavärd SGU.

Du kan hämta data via Öppna data eller ladda ner via Kartvisaren.

Maringeologi, öppna data - Miljöövervakningsdata från sjö och kust (nytt fönster)

Via kartvisaren "Miljöövervakning, havs- och sjösediment" kan du förutom att ladda ner data också ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistik, förutsatt att data finns från olika år på aktuell station. Klicka på den punkt som symboliserar aktuell provtagningsstation för att hämta data. Du kan också gå via länsförteckningen för att få fram grafisk information och statistik.

Kartvisaren "Miljöövervakning, havs-och sjösediment" (nytt fönster)

Datavärdskapet "Metaller och miljögifter i sediment" tar emot och visar data från både havs- och sjösediment.

Programområde: Kust och hav

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Karta

Information

Dataserie

Kontakt

Nationella data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 2003 Karta (nytt fönster) 
Information (nytt fönster)
Data (nytt fönster) miljogifter.datavardskap@sgu.se
Regionala data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 1970-talet Karta (nytt fönster) 
Information (nytt fönster)
Data (nytt fönster) miljogifter.datavardskap@sgu.se

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer

Kvalitetssystemet (länk till Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)  

Sediment – basundersökning (nytt fönster)

Metaller i sediment (nytt fönster)

Organiska miljögifter i sediment (nytt fönster) 

Datamodell nationell marin sedimentdatabas (NMSD) (nytt fönster)

Beskrivning av datamodellens (NMSD) parametrar (xlsx, nytt fönster)

Dataproduktspecifikation (nytt fönster)

Stationsregistrets huvuddokument (nytt fönster)

Denna sida uppdateras av Sveriges geologiska undersökning. 

Senast granskad 2021-11-23