Miljöövervakningsdata - sötvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd för data som insamlats inom såväl nationell som regional miljöövervakning samt SGU:s grundvattennät. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Kartvisaren "Miljöövervakning, grundvattenkemi"

Till grund för kartvisaren ”Miljöövervakning, grundvattenkemi” ligger de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGU:s grundvattennät. SGU tar också emot och lagrar data från den regionala miljöövervakning som genomförs av länsstyrelserna. Via kartvisaren kan du ladda ned dessa data men även ta fram grafisk presentation av tidsserier och statistik, förutsatt att data finns från olika år på aktuell station. Klicka på den punkt som symboliserar aktuell provtagningsstation för att hämta data. Du kan också gå via länsförteckningen för att få fram grafisk information och statistik. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger upphovsrätten till de data som samlas in. Datan får användas fritt om källan anges enligt följande: Svensk miljöövervakning, datavärd SGU.

 
Havs- och Vattenmyndighets logotyp.

Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges. 

Sveriges geologiska undersöknings logotyp
 

SGU finansierar grundvattennätet men dess kemiska mätningar ingår i datavärdskapet.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Havs- och vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. 

Data som Havs- och vattenmyndigheten finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Kontaktadress för Datavärdskap grundvatten:

grundvatten.datavardskap@sgu.se

Programområde: Sötvatten

Delprogram Undersökning Tidsperiod

Karta
Information

Dataserie Kontakt
Grundvatten, referensstationer Grundvattenkemi, yttäckande Start 1968 Karta
Information
Data

David Eveborn

Programområde: Skog

Delprogram Undersökning Tidsperiod

Karta
Information

Dataserie Kontakt
Integrerad Monitoring Integrerad Monitoring- Grundvatten (A) Start 1996 Karta
Information
Data

Kajsa Bovin

SGU:s grundvattennät

Delprogram Undersökning Tidsperiod

Karta
Information

Dataserie Kontakt
SGU:s grundvattennät Grundvattenkemi, yttäckande Start 1968 Karta  
Information
Data

Bo Thunholm

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Mall och kodlistor
Länk till valideringstjänst
Ej relevant Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer
Kvalitetssystemet Riktlinjer för regional miljöövervakning

HaVs undersökningstyp för Grundvattenkvalitet (nytt fönster) 

HaVs undersökningstyp för Grundvattennivåer (nytt fönster)   

Äldre undersökningstyper
Hydrogeologi (nytt fönster) 
Grundvattenkemi, strategier för övervakning (nytt fönster)
Grundvattenkemi - intensiv/integrerad (nytt fönster)
 

Beskrivning av delprogrammen Grundvatten Trendstationer och Grundvatten Omdrevsstationer (nytt fönster)

Denna sida uppdateras av Sveriges geologiska undersökning. Uppdaterad: 2021-10-05.

Senast granskad 2021-05-11