Upphovsrätt för SGU:s produkter och material

Här hittar du de villkor som gäller för att använda SGU:s material.

SGU:s information omfattas av lagen  om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). SGU:s information får inte bearbetas på ett sätt som innebär att informationen förvanskas eller upphovsrätten kränks på annat sätt.

Du får framställa analoga utskrifter av SGU:s information för internt bruk och externt sprida enstaka analoga utskrifter. Du får även använda SGU:s information i verksamhetsanknutna rapporter, remisser eller liknande, också för extern spridning.

Vid publicering eller annan användning av SGU:s information ska SGU namnges enligt följande: © Sveriges geologiska undersökning.

Om du vill använda någon av våra bilder på webbplatsen eller vår logotyp, kontakta oss först via e-post: webmaster@sgu.se alternativt ring via SGU:s växel och be att få tala med en kommunikatör.

SGU och Creative Commons

Delar av SGU:s material är släppta under licensen Creative Commons, erkännande 4.0. Detta innebär i korthet att du som användare kan såväl bearbeta som sprida detta material fritt. Villkoret är dock att SGU anges som källa. Om information är släppt under denna licens så är det angivet. Du hittar licensvillkoren i sin helhet via länken under rubrik Andra webbplatser. 

Friskrivning

SGU friskriver sig från ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma till följd av nyttjandet av vår information, för sig eller tillsammans med annan information.

I dokument som är skannade eller OCR-tolkade kan det förekomma fel i form av saknade kartor, bilagor och sidor, felvända sidor och stavfel.

Senast granskad 2024-01-03