Maringeologiska data

SGU ansvarar för att utforska och kartlägga bottenförhållanden inom svenskt territorialhav och ekonomisk zon (EEZ). Den information vi tar fram används som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbottnen, vid projektering av marina anläggningsarbeten och vid miljöövervakning. Den utgör också ett viktigt underlag för biologiska inventeringar, för fiskerinäringen och för Försvarsmakten.