Jorddjups­observationer, jordartsdata

Jorddjupsobservationer är en sammanställning av punkter med jorddjupsuppgifter från olika databaser vid SGU som innehåller stratigrafiska observationer eller på annat sätt innehåller uppgifter om jorddjup eller hällobservationer.

Med jorddjup avses mäktigheten av jordlagren ner till fast berg. Datamängden innehåller såväl observationer där jordmäktigheten ner till berg har konstaterats (egentligt jorddjup), som observationer där berg inte har påträffats (minsta jorddjup). Även observationer där berget går i dagen förekommer (jorddjupet är 0 meter).

Produktbeskrivning för Jorddjupsobservationer (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30