Förutsättningar för skred i finkornig jordart, jordartsdata

Förutsättningar för skred i finkornig jordart är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera områden där det kan finnas skredfara och där ytterligare utredningar behöver göras. För att kunna tolka informationen rätt krävs grundläggande geoteknisk och geologisk kompetens.

Informationen bygger på en beräkningsalgoritm (Tryggvason, 2014) som utifrån jordartstyp (enligt SGU:s produkt Jordarter 1:25 000 - 1:100 000), terrängmodell (Lantmäteriets nationella höjdmodell) och kritisk lutning (1:10) definierar markområden med finkornig jordart som har förutsättningar för jordskred.

Ett lerlagers skredbenägenhet beror inte bara på marklutning, utan även på dess tekniska egenskaper. Metoden tar inte hänsyn till detta utan betraktar alla jordlager av viss jordartstyp (främst silt och lera) som skredkänsliga vid viss marklutning. Detta innebär att inom många av de identifierade aktsamhetsområdena är lerornas egenskaper sådana att någon risk för skred knappast föreligger, trots att lutningskriteriet är uppfyllt.

Läs mer om beräkningsalgoritmen här (nytt fönster)

Produktbeskrivning för Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Produktblad Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-23