Grundvattnets sårbarhet, grundvattendata

Grundvattnets sårbarhet är tänkt att användas vid planering av insatser för skydd av grundvattnet vid olyckor eller för samhällsplanering ur ett grundvattenperspektiv.

Grundvattnets sårbarhet baseras på befintliga data från SGU:s jordartskartor, modellerade jorddjup, grundvattenmagasin samt grundvattenförekomster utpekade inom vattenförvaltningen. Sårbarhetskartan är i princip en bedömning utifrån jordart, grundvattenförekomster och grundvattenmagasin i berg och jord.  Sårbarheten redovisas i två datamängder, dels en komplett med alla sju sårbarhetsklasser, dels ett urval med de tre klasser med högst sårbarhet. Sårbarhetskartan har generaliserats till att omfatta ytor större än cirka en hektar.

Noggrannheten i underliggande material är av skiftande kvalitet och för att göra en mera omfattande bedömning av sårbarheten för en viss plats måste en detaljerad undersökning göras på plats. Kartan skall enbart användas tillsammans med övrigt underlag för planering av insatser för skydd av grundvattnet vid olyckor eller för samhällsplanering ur ett grundvattenperspektiv.

Produktbeskrivning för Grundvattnets sårbarhet (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30