Grundvatten­övervakning, nivådata, grundvattendata

Grundvattennivåer, tidsserier innehåller information från platser där grundvattennivån mäts sedan slutet av 1960-talet. Informationen kan användas för att studera de tidsmässiga variationerna i grundvattnets mängd och beskaffenhet i förhållande till topografin och klimatet. Den kan också användas för referensändamål, för att göra prognoser och resursberäkningar, och för miljöövervakning.

Traditionellt har nivåerna mätts manuellt en till två gånger i månaden med ett så kallat klucklod. Numera används vanligtvis tryckgivare som ger möjlighet till mätning av grundvattennivån flera gånger per dygn. Många tryckgivare skickar automatiskt mätdata direkt till SGU för publicering varje dygn och för vidare användning. För andra tryckgivare är det nödvändigt att manuellt hämta och publicera data, vilket normalt görs någon gång per år.

Med hjälp av grundvattennätet studeras tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster.

När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt som möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna.

Senast granskad 2023-03-08