Grundvatten­magasin, grundvattendata

Grundvattenmagasin innehåller information om utbredning och uttagsmöjligheter vid större grundvattenmagasin. Det finns även information om grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare, ytvattenkontakter, tillrinningsområden, låggenomsläppliga lager ovanpå magasin, delområden och kartläggningsmetoder.

Informationen utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Informationen används också i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, exempelvis som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet vid byggen.

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin, leverans i Shape-format (nytt fönster)

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin, leverans i Tab-format (nytt fönster)