Markgeokemi, regional provtagning, geokemiska data

Inom Markgeokemi redovisas halter av olika grundämnen samt pH-värden i prover tagna i svensk morän, sediment och ytlig jord. Markgeokemisk information används bland annat inom mineralprospektering, miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, kommunal planering och medicinsk forskning.

Eftersom provtypen i normalfall avspeglar den naturliga halten av grundämnen i marken kan de geokemiska resultaten med fördel användas som bakgrundsinformation vid undersökning av förorenad mark och bedömning av vattenkvalitet.

Produktbeskrivning för Markgeokemi, regional provtagning

 

Senast granskad 2022-04-21