Geofysiska markmätningar, tyngdkraft, geofysiska data

Datamängden "Geofysiska markmätningar – tyngdkraft" visar uppmätta variationer i jordskorpans massfördelning. Dessa variationer beror på skillnader i markens och berggrundens sammansättning.

Informationen används för berggrundskartläggning, prospektering efter malmer, inom olika geodetiska tillämpningar och indirekt för navigering och positionsbestämning. Tillsammans med annan information kan den även användas för att lokalisera större vattenmagasin.

Tyngdkraftskartan är en så kallad Bougueranomalikarta (ISGN71) där enheten är mGal, och den baseras på tyngdkraftsmätningar som utförts av SGU, Lantmäteriet och flertalet organisationer.

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, tyngdkraft (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30