Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig), geofysiska data

Datamängden "Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)" innehåller griddata som åskådliggör de variationer som finns i Sveriges tyngdkraftsfält.

Genom mätningar av tyngdkraften kan man kartlägga variationer i massfördelningen i jordskorpan. Dessa variationer beror på skillnader i berggrundens sammansättning.

Datamängden "Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)" innehåller griddata som åskådliggör de variationer som finns i Sveriges tyngdkraftsfält, uttryckt som Bougueranomali. Från punktvisa mätningar av tyngdkraften i hela Sverige har Bougueranomalier (mGal) beräknats i referensfältet RG82. Dessa har sedan griddats med cellstorleken 500m x 500m och utifrån den har konturlinjer genererats med 1 mGal ekvidistans. Från gridden har koordinatsatta Bougueranomalier extraherats med samma punktavstånd motsvarande griddens cellstorlek till en csv fil.

Produktbeskrivning för "Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)" (nytt fönster)

Senast granskad 2017-12-13