Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig), geofysiska data

Datamängden "Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig)" innehåller interpolerade värden från den mer detaljerade mätningen av gammastrålning, som också finns att tillgå.

Gammastrålning är en del av människans naturliga miljö. Delar av strålningen kommer från marken under oss, det vill säga från berggrunden och jordarterna.

Datamängden "Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig)" innehåller interpolerade värden från den mer detaljerade mätningen av gammastrålning, som också finns att tillgå, i ett jämnt 200 x 200 m grid. Denna grid bör endast användas för regionala studier av gammastrålningens fördelning.

Informationen avser halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar. Halterna är beräknade ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd.

Värdena i en punkt representerar ett beräknat medelvärde över ett flertal mätpunkter som representerar förhållandena över en större yta på marken. För uran och torium har radiometrisk jämvikt förutsatts i sönderfallskedjan.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig) (nytt fönster)