Vindkraftverk i havet.

Konstruktion av kustnära vindkraftverk.

Samhällsplanering – geologisk data

SGU:s geologiska information och kunskap behövs som underlag för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör bebyggd miljö och hushållning med mark och vatten.

Energiresurser

Dataprodukten innehåller uppgifter om rikstäckande torvförekomster och energimineral från SGU:s databaser.

Geoenergi

SGU tillhandahåller flera produkter som kan användas användas för översiktlig planering av geoenergianläggningar.

Skred, ras och erosion

Geologiska data om skred, ras och erosion innehåller information om förutsättningar för skred i finkornig jordart, stränders jordart och eroderbarhet, markens stabilitetsegenskaper, erosionsförhållanden samt inträffade jordskred och raviner. Informationen är till stor nytta i samhällsplaneringen för att bedöma risker och förebygga skred, ras och erosion.

Grus och krossberg

Dataprodukterna innehåller uppgifter om läge, utbredning, uttagbar volym, kvalitet, materialtyp och naturvärden för grus-, berg- och moränförekomster samt information om berg av olika kvaliteter med avseende på väg, betong och järnväg.

Ballast

Produkten innehåller information som har betydelse för planeringen av samhällets ballastförsörjning. Informationen erbjuder ett geologiskt underlag för såväl myndigheter i deras arbete med planering av materialförsörjning och tillståndsgivning av täkter som ballastbranschens planering inför nya täkter.

Markens genomsläpplighet

Dataprodukten Genomsläpplighet presenterar en starkt förenklad bild över markens genomsläpplighet och kan användas som ett underlag vid bedömning av spridningsrisken av förorenande ämnen från olyckor.

 

Senast granskad 2024-05-10