Hydraulisk konduktivitet i berg, öppna data

Hydraulisk konduktivitet i berg inkluderar beräknad hydraulisk konduktivitet (K) i bergborrade brunnar från Brunnsarkivet samt en interpolation av dessa värden.

Förutom osäkerhet i indata ingår dessutom ett antal antaganden i beräkningarna vilket medför en viss osäkerhet i slutresultatet. Osäkerheten bedöms kunna vara betydande för en enskild brunn vilket medför att interpolerad hydraulisk konduktivitet i områden med mycket få brunnar bör vara betydande.

 

Produkten bör kunna utgöra en viktig del för hydrogeologiska utredningar där hydraulisk konduktivitet i berg är en faktor. På grund av de osäkerheter och begränsningar som finns samt syfte och krav på utredningen kan det dock krävas kompletterande undersökningar, speciellt i områden med få brunnar. Men även i dessa fall kan resultaten från denna rapport vara värdefulla vid inledande utredningar.

 

Interpolationen omfattar en rikstäckande beräkning och resultatet presenteras i enheten m/s i ett raster med cellstorlek på 100x100 m. Beräknad hydraulisk konduktivitet i bergborrade brunnar omfattar den delmängd av Brunnsarkivet som Sveriges geologiska undersökning, SGU bedömer det är rimligt att använda för detta syfte.

 

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar med brunnsinformation i vektorformat (csv,GeoPackage) och en interpolation i  rasterformat (tiff).

 

Beskrivning av Hydraulisk konduktivitet i berg (nytt fönster)

 

Ladda ned data (.zip)

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/grundvatten/hydr-konduktivitet-berg/hydr-konduktivitet-berg.zip

 

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Hydraulisk konduktivitet i berg  (nytt fönster)

 

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-02-10