Grundvattennivåer, beräknade, SGU-HYPE, områden, öppna data

Produkten innehåller beräknade dagliga grundvattennivåer i termer av fyllnadsgrad och grundvattensituation från 1961 till och med föregående söndag. Beräkningarna görs för områden som motsvarar 4x4 km rutor inom rikets gränser. Fyllnadsgrad och grundvattensituation är olika sätt att beskriva den aktuella nivån i förhållandena till andra beräknade nivåer för samma plats.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Grundvattennivåer, beräknade, SGU-HYPE, områden (nytt fönster)

Ladda ned data via API

Gällande version: v1

Varje område har ett ID, som konstrueras från områdets rad + kolumn i ett rutnät som täcker hela beräkningsytan. I detta API kan motsvarande beräknade nivåer i form av fyllnadsgrad och grundvattensituation, hela tidserien från 1961 och framåt, erhållas per område. API:et kan också anropas med ett koordinatpar (n, e), dock erhålls beräknade nivåer för det område som omfattar koordinaten i fråga.

Fyllnadsgrad och grundvattensituation representerar den beräknade nivån för ett specifikt dygn med percentilvärde 0-100 i relation till beräknade nivåer för det aktuella området under perioden 1961 till och med föregående år. Skillnaden mellan de båda är att fyllnadsgrad är i relation till samtliga beräknade nivåer, oavsett dag på året, medan grundvattensituation endast är i relation till beräknade nivåer för samma vecka på året. Det lägsta värdet, 0, motsvarar den hittills lägsta grundvattennivån (störst avstånd från markytan), medan det högsta värdet, 100, motsvarar den hittills högsta grundvattennivån.

Produkten visualiseras även i kartvisaren för beräknade nivåer.

Hämtning av beräkningsresultat för ett område i CSV (default) alternativt JSON-format

Variabelnamn i söksträngen motsvarar områdets ID.

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/
berakningsmodell/{apiversion}/pixel/{områdesID}?format={json|csv}

Exempel:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/berakningsmodell/v1/pixel/138261

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/berakningsmodell/v1/pixel/138261?format=json

Hämtning av beräkningsresultat för en koordinat i JSON (default) alternativt CSV-format

Observera att hämtningen avser det 4x4 område som omfattar koordinaten.

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/grundvattennivaer/
berakningsmodell/{apiversion}/koordinater/{e},{n}?format={json|csv}

Exempel:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/grundvattennivaer/berakningsmodell/v1/koordinater/575751,7068348

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/grundvattennivaer/berakningsmodell/v1/koordinater/575751,7068348?format=csv

Paginering av JSON-svar

Page måste vara större än eller lika med 1 och limit måste ligga inom intervallet [1-10000].

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/grundvattennivaer/
berakningsmodell/{apiversion}/koordinater/{e},{n}/observationer?page={page}&limit={1-10000}

Exempel:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/grundvattennivaer/berakningsmodell/v1/koordinater/575751,7068348/observationer?page=1&limit=100

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/grundvattennivaer/berakningsmodell/v1/koordinater/575751,7068348/observationer?limit=2000

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-11-23