Hav med fartyg.

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

Foto: Björn Bergman.

Maringeologi – geologisk data

SGU ansvarar för att utforska och kartlägga bottenförhållanden inom svenskt territorialhav och ekonomisk zon (EEZ). Informationen kan användas som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbottnen, vid projektering av marina anläggningsarbeten och vid miljöövervakning. Den utgör också ett viktigt underlag för biologiska inventeringar, för fiskerinäringen och för Försvarsmakten.

Maringeologi

Dataprodukterna inom maringeologi innehåller uppgifter om jordarternas och bergens utbredning på havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Här finns information om bottenmaterial, olika sediments mäktighet och bildningssätt, och innehåll av organiskt material.

Marina sedimentprov

Dataprodukten Marina sedimentprover innehåller uppgifter om sedimentprover med avseende på jordarternas beskaffenhet samt för några utvalda provplatser även ytsedimentens innehåll av utvalda grundämnen, oorganiska föreningar och organiska miljöföroreningar.

Marin miljöövervakning

Dataprodukten Miljöövervakning, havs och sjösediment redovisar den data som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning. Informationen visar det övervakade områdets hälsotillstånd och kan användas som underlag vid samhällsplanering.

Habitatkartering

Dataprodukterna innehåller marin habitatkartering från Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank.

Senast granskad 2024-05-10