Jord.

Jorddjupsdata

Här hittar du SGU:s dataprodukter på området jorddjup. Med jorddjup avses mäktigheten av jordlagren ner till fast berg. Jorddjupet har stor betydelse inom en rad olika områden. Några exempel är planering av olika typer av byggan­de, infrastruktur och grundvattenskydd.

I en sådan planering ingår bland annat att finna lämpliga tek­niska lösningar och kostnadsberäkningar beroende av jorddjupet. I många fall vill man undvika stora jorddjup, till exempel för att undvika höga kostnader i samband med borrning. I andra fall är stora jorddjup en fördel, exempelvis för att jordlagren har en stor magasinerande förmåga för grundvatten. Vidare är jorddjupsdata tillsammans med uppgift om jordart viktiga vid hydrolo­gisk modellering.

Jorddjupsmodell

Ikon-Produkter-60.png

Produkten Jorddjupsmodell ger en översiktlig bild av jordtäckets mäktighet. Jorddjupet har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan observationspunkter har bland annat yttäckande jordartsinformation använts.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i Text-CSV-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Capabilitiesdokument för OGC Web Coverage Service (WCS)

Via länken når du dokumentation i XML-format av direktåtkomst av rasterdata via OGC WCS. Huvudformat för nedladdning av data är TIFF.

Produktbeskrivning för Jorddjupsmodell

 

Jorddjupsmodell som visningstjänst

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsmodell

Jorddjupsmodellen finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Produktbeskrivning till visningstjänsten Jorddjupsmodell


Jorddjupsobservationer

Ikon-Produkter-60.png

Produkten Jorddjupsobservationer är en sammanställning av punkter med jorddjupsuppgifter från olika databaser vid SGU som innehåller stratigrafiska observationer eller på annat sätt innehåller uppgifter om jorddjup eller hällobservationer.

Datamängden innehåller såväl observationer där jordmäktigheten ner till berg har konstaterats (egentligt jorddjup), som observationer där berg inte har påträffats (minsta jorddjup). Även observationer där berget går i dagen förekommer (jorddjupet är 0 meter).

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i Text-CSV-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Jorddjupsobservationer

 

Jorddjupsobservationer som visningstjänst

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsobservationer

Jorddjupsobservationer finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Produktbeskrivning till visningstjänsten Jorddjupsobservationer

Senast granskad 2024-04-23