Jord.

Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU.

Jordarter – geologisk data

Vår geologiska Information om jordarterna används bland annat vid samhällsplanering, för att hitta grus och sand (ballast) av rätt kvalitet eller för att bedöma tillgången på grundvatten, energitorv och olika mineral. Informationen är också viktig inom jord- och skogsbruket samt miljövårdsarbetet.

Jordartsdata

Jordartsdata ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning. 

Jorddjup

Med jorddjup avses mäktigheten av jordlagren ner till fast berg. Jorddjupet har stor betydelse inom en rad olika områden. Några exempel är planering av olika typer av byggan­de, infrastruktur och grundvattenskydd.

Jordartsanalyser

Dataprodukten Jordartsanalyser omfattar resultat från analyser, främst kornstorleksanalyser, vilka utförts inom SGU:s kartläggning av jordarter.

Jordlagerföljder

Dataprodukten Jordlagerföljder innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och vissa karaktäristiska egenskaper, exempelvis bildningssätt och kornstorlek.

Skred, ras och erosion

Geologiska data om skred, ras och erosion innehåller information om förutsättningar för skred i finkornig jordart, stränders jordart och eroderbarhet, markens stabilitetsegenskaper, erosionsförhållanden samt inträffade jordskred och raviner. Informationen är till stor nytta i samhällsplaneringen för att bedöma risker och förebygga skred, ras och erosion.

Grus och krossberg

Dataprodukterna innehåller uppgifter om läge, utbredning, uttagbar volym, kvalitet, materialtyp och naturvärden för grus-, berg- och moränförekomster samt information om berg av olika kvaliteter med avseende på väg, betong och järnväg.

Strandlinjer

Dataprodukterna visar historiska strandlinjer, den forntida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas utbredningar.

Sur sulfatjord

Dataprodukten Sur sulfatjord visar var det kan finnas sura sulfatjordar längs Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens kust.

Markens genomsläpplighet

Dataprodukten Genomsläpplighet presenterar en starkt förenklad bild över markens genomsläpplighet och kan användas som ett underlag vid bedömning av spridningsrisken av förorenande ämnen från olyckor.

Torvlager

Dataprodukten Torvlagerföljder innehåller uppgifter om torvlagrens egenskaper, exempelvis dess sammansättning, humifieringsgrad och blöthet. Informationen kan användas som planeringsunderlag vid utvinning av energi- eller odlingstorv.

Senast granskad 2024-04-23