Vatten.

Foto: Åsa Gierup, SGU.

Grundvattennivåer

Geologiska data finns för både uppmätta och beräknade grundvattennivåer. Informationen kan användas för referensändamål, för att göra prognoser och resursberäkningar samt för miljöövervakning.

Kartvisare och nedladdningsmöjligheter

Förutom produkterna på denna sida har SGU integrerade kartvisare och nedladdningsmöjligheter för aktuella. framtida och tidigare grundvattennivåer samt för mätstationer och beräknade nivåer för områden utan mätstationer.

Se och ladda ner grundvattennivåer i SGU:s integrerade kartvisare

Grundvattennivåer, observerade

Ikon-Produkter-60.png

I dataprodukten Grundvattennivåer, observerade redovisas uppmätta grundvattennivåer samt information om platserna där nivåer mäts av SGU eller inom miljöövervakningen av grundvatten. Syftet med mätningarna är att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster. SGU har gjort mätningar av grundvattennivån sedan slutet av 1960-talet. Resultaten från mätningarna är användbara för referensändamål, prognoser, miljökontroll och resursberäkningar.

Antalet mättillfällen, uppdateringsfrekvens och mätmetod varierar stort mellan mätstationerna med allt från ett tiotal manuella mätningar till mer än tiotusen mätningar som uppdateras på dagligen. Numera används vanligtvis tryckgivare som ger möjlighet till mätning av grundvattennivån flera gånger per dygn. Många tryckgivare skickar automatiskt mätdata direkt till SGU för publicering varje dygn och vidare användning. För andra tryckgivare är det nödvändigt att manuellt hämta och publicera data vilket normalt då görs någon gång per år.

Datasetet innehåller samtliga nivådata och det bör noteras att kvaliteten på data varierar. Innan data används bör kvaliteten kontrolleras exempelvis genom att plotta uppmätta grundvattennivåer.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Grundvattennivåer, observerade


Grundvattennivåer, beräknade, SGU-HYPE, områden

Ikon-Produkter-60.png

Produkten innehåller områdesindelning för beräknad fyllnadsgrad och grundvattensituation från 1961 till och med föregående söndag. Beräkningarna görs för områden som motsvarar 4x4 km rutor baserad på SMHI:s grid för PTHBV inom rikets gränser. Fyllnadsgrad och grundvattensituation är olika sätt att beskriva grundvattennivån i förhållandena till nivåer vid andra tidpunkter för samma plats. Varje område har ett ID, som konstrueras från områdets rad + kolumn i ett rutnät som täcker hela beräkningsytan. I detta API kan motsvarande beräknade nivåer, hela tidserien från 1961 och framåt, erhållas per område. API:et kan också anropas med ett koordinatpar (n, e), dock erhålls beräknade nivåer för det område som omfattar koordinaten i fråga. Produkten visualiseras även i kartvisaren för beräknade nivåer.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Grundvattennivåer, SGU-HYPE, områden

 


Grundvattennivåer, tidsserier

Ikon-Produkter-60.png

Grundvattennivåer, tidsserier innehåller information från platser där grundvattennivån mäts sedan slutet av 1960-talet. Informationen kan användas för att studera de tidsmässiga variationerna i grundvattnets mängd och beskaffenhet i förhållande till topografin och klimatet. Den kan också användas för referensändamål, för att göra prognoser och resursberäkningar, och för miljöövervakning.

Traditionellt har nivåerna mätts manuellt en till två gånger i månaden med ett så kallat klucklod. Numera används vanligtvis tryckgivare som ger möjlighet till mätning av grundvattennivån flera gånger per dygn. Många tryckgivare skickar automatiskt mätdata direkt till SGU för publicering varje dygn och för vidare användning. För andra tryckgivare är det nödvändigt att manuellt hämta och publicera data, vilket normalt görs någon gång per år.

Med hjälp av grundvattennätet studeras tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster.

När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna.

Beskrivning av Grundvattennivåer tidsserier

Ladda ned data

Data laddar du ned med hjälp av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på antingen stationens ID eller län (se lista på länskoder i tabellen nedan). Leveransformat kan anges som csv eller json.

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/stationer/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/station/{stations-id}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned alla nivådata för Uppsala län i CSV-format:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/lan/03?format=csv

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned alla nivådata för stations-ID 1_4 i JSON-format:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/station/1_4?format=json

Tabell över länskoder

 Namn på län

Kod

 Blekinge län

10

 Dalarnas län

20

 Gotlands län

09

 Gävleborgs län

21

 Hallands län

13

 Jämtlands län

23

 Jönköpings län

06

 Kalmar län

08

 Kronobergs län

07

 Norrbottens län

25

 Skåne län

12

 Stockholms län

01

 Södermanlands län

04

 Uppsala län

03

 Värmlands län

17

 Västerbottens län

24

 Västernorrlands län

22

 Västmanlands län

19

 Västra Götalands län

14

 Örebro län

18

 Östergötlands län

05

Senast granskad 2024-06-13