Älggräs.

Biogeokemi

I dataprodukten Biogeokemi redovisas halter av olika grundämnen i prover tagna från bäckvattenväxter samt pH i rinnande vatten.

Biogeokemi, regional provtagning

Ikon-Produkter-60.png

Provresultaten visar hur spridningsmönster av olika grundämnen i vattendragen varierar inom landet. Variation beror på såväl det naturliga tillskottet från jordarter och berggrund som på tillskottet från olika föroreningskällor.

Produkten innehåller information om olika grundämnen i bäckvattenväxter samt pH i rinnande vatten. Analysresultat redovisas med olika analysmetoder, såväl totalhalter som syralakbara halter har bestämts. Produkten är direkt resultat av mångårigt geokemiskt karteringsprogram. Geokemisk kartering vid SGU bedrivs huvudsakligen i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen i vattenväxter samt pH i vatten. Inom regional biogeokemisk kartering provtogs och analyserats bäckvattenväxter, som olika Carex-arter (rötter), Filipendula ulmaria (rötter) och Fontinalis antipyretica (hela växten). Växter samlades från mindre bäckar med en provtäthet av 1 prov per 7 km2.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Biogeokemi, regional provtagning

 

 

Senast granskad 2024-05-24