Jordlager.

Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU.

Tyngdkraft

Dataprodukterna visar uppmätta variationer i jordskorpans massfördelning. Dessa variationer beror på skillnader i markens och berggrundens sammansättning. Informationen kan användas för berggrundskartläggning, prospektering efter malmer, inom olika geodetiska tillämpningar och indirekt för navigering och positionsbestämning. Tillsammans med annan information kan den även användas för att lokalisera större vattenmagasin.

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

Ikon-Produkter-60.png

Tyngdkraftskartan är en så kallad Bougueranomalikarta (ISGN71) där enheten är mGal, och den baseras på tyngdkraftsmätningar som utförts av SGU, Lantmäteriet och flertalet organisationer.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

 

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft som visningstjänst

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik-tyngdkraft

Produktbeskrivning för visningstjänsten Geofysiska markmätningar, tyngdkraft


Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig) innehåller griddata som åskådliggör de variationer som finns i Sveriges tyngdkraftsfält, uttryckt som Bougueranomali. Från punktvisa mätningar av tyngdkraften i hela Sverige har Bougueranomalier (mGal) beräknats i referensfältet RG82. Dessa har sedan griddats med cellstorleken 500m x 500m och utifrån den har konturlinjer genererats med 1 mGal ekvidistans. Från gridden har koordinatsatta Bougueranomalier extraherats med samma punktavstånd motsvarande griddens cellstorlek till en csv fil.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage- och TIFF-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Capabilitiesdokument för OGC Web Coverage Service (WCS)

Via länken når du dokumentation i XML-format av direktåtkomst av rasterdata via OGC WCS. Huvudformat för nedladdning av data är TIFF.

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)

 

Senast granskad 2024-05-17