Berghäll.

Foto: Thomas Eliasson, SGU.

Petrofysik

Petrofysik handlar om bergarternas fysikaliska egenskaper. De egenskaper som undersökts är främst bergarternas magnetism, densitet och radiometri. Även bergarters porositet har undersökts men i mycket begränsad omfattning.

Petrofysik, gammastrålning

Ikon-Produkter-60.png

Produkten Petrofysik, gammastrålning innehåller data från fältmätningar vid blottad berggrund från observerade berghällar i Sverige. Bedömning om bergarters Gammastrålning används ofta som hjälp för att karaktärisera och klassificera bergarter och för byggmaterial finns normer och riktlinjer som beskriver gränsvärden för sådan strålning. Kontroll och kännedom om gammastrålning i berg är viktigt för brytning, och täktverksamhet, men även vid uppläggning och deposition. Eftersom mätning av gammastrålning bedömer halter av radioaktiva isotoper så ger det genetisk information och tidsinformation via sönderfallskedjans status.

Trots att den joniserande strålningen dämpas kraftigt av endast några centimeter tjockt jordtäcke, och att därtill majoriteten av markytan är täckt av jordmaterial, så är mätningar av gammastrålning på berghällar ett kraftfullt verktyg för att tolka yttäckande strålningsmätningar. Dessutom följer materialtransport efter vittringsprocesser, och glaciationsepoker mönster som är dokumenterade och kartlagda inom kvartärgeologi.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Petrofysik, gammastrålning

 


Petrofysik, densitet och magnetiska egenskaper

Ikon-Produkter-60.png

Produkten Petrofysik, densitet och magnetiska egenskaper innehåller data från både laboratorie- och fältmätningar av bergartsprover från hela Sverige. Dessa data grundar sig på direkta mätningar eller provtagningar, genomförda på blottad berggrund, bergprover eller borrkärnor.

Petrofysiska data används för att identifiera och klassificera bergarter och är viktiga vid modellering av jordens geologiska struktur i tre dimensioner, utifrån geofysiska mätningar och andra observationer. Exempelvis kan petrofysiska data användas för att bedöma om avvikelser i jordens magnet- eller tyngdkraftfält orsakas av en djupt eller ytligt liggande bergartsförändring. Informationen bidrar även till förståelse av de geologiska processer som en bergart har genomgått.

Klassificering och kartering av bergkroppar görs även för ingenjörsmässiga ändamål och där ligger petrofysiska data till grund för volymberäkningar och bedömning om brytningsmetoder men också för beslut om lämplighet och kvalitet relaterat till infrastruktur.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Petrofysik, densitet och magnetiska egenskaper

 

Senast granskad 2024-05-19