Berg.

Foto: Alexander Lewerentz, SGU..

Markradar

Dataprodukten Geofysiska markmätningar, markradar innehåller information om mätningar med markradar. Informationen består av bearbetade radargram och dess position.

Geofysiska markmätningar, markradar

Ikon-Produkter-60.png

I de bearbetade radargrammen kan man till exempel se grundvattenytor, geologiska strukturer och berggrundsytan. Data är insamlad av SGU i den geologiska karteringen. Insamlingen har skett främst inom den hydrogeologiska och jordartsgeologiska karteringen. Informationen används för att få en tredimensionell bild av geologi och grundvattenmagasin. Den största delen data är insamlad från mitten av 1990-talet och framåt.

Positionen av profilen är bestämd med karta, (topografisk eller ekonomisk), med eller utan GPS som stöd. De flesta profiler är längdmätta med mäthjul (ibland måttband) vid mättillfället. Antal mätpunkter (trace) per meter är vanligtvis fyra till fem stycken. En del profiler är mätta med ett fixt antal mätningar per tidsenhet. Profilerna är ofta höjdbestämda med barometer och ibland avvägda med avvägningsinstrument och/eller höjdbestämda med den nationella höjdbasen. Den absoluta höjden kommer från avvägningar till känd höjd eller från nationella höjdbasen.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, markradar

 

 

Senast granskad 2024-05-19