Flygbild.

Med mätningar med drönare och flygplan kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid.

Foto: Amkvo.

Geofysik – geologisk data

Geologiska data från geofysiska undersökningar används för specifika problemställningar som bergförhållanden inför undermarksbyggen, kartläggning av naturresurser, bedömning av skredrisk, detektering av möjliga grundvattenmagasin och kartläggning av förorenade områden.

Gammastrålning

Dataprodukterna om gammastrålning innehåller information om halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar.

Magnetfält

Dataprodukterna ger bland annat information om djup- och ytfördelningen av olika bergarter och bergartsled, samt deras stryknings- och stupningsriktningar. Förkastningar och deras relativa rörelser kan i vissa fall också identifieras i de magnetiska mönstren.

Tyngdkraft

Dataprodukterna visar uppmätta variationer i jordskorpans massfördelning. Dessa variationer beror på skillnader i markens och berggrundens sammansättning. Informationen kan användas för berggrundskartläggning, prospektering efter malmer, inom olika geodetiska tillämpningar och indirekt för navigering och positionsbestämning. Tillsammans med annan information kan den även användas för att lokalisera större vattenmagasin.

Elektrisk ledningsförmåga

Dataprodukterna innehåller information om elektromagnetiska fält i syfte att skapa en bild av markens ledningsförmåga. God elektrisk ledningsförmåga är exempelvis förknippat med vissa – ofta malmgeologiskt intressanta – typer av bergarter, vattenförande sprickzoner i berggrunden eller vattenrika jordarter.

Geofysiska markmätningar, prospekteringsområden

Dataprodukten innehåller information om prospekteringsinriktade undersökningar som har utförts med olika geofysiska undersökningsmetoder fram till 1992.

Geofysiska mätområden

Dataprodukten visar var flyggeofysiska data har samlats in. Data är uppdelade i lager efter mätmetod och för varje flygområde finns metadata som beskriver området samt hur mätningen utfördes.

Markradar

Dataprodukten innehåller information om mätningar med markradar. Informationen består av bearbetade radargram och dess position i vilka man kan se grundvattenytor, geologiska strukturer och berggrundsytan.

Seismik

Dataprodukten innehåller information om seismiska mätningar. Informationen består av tolkad seismik och dess position.

Petrofysik

Petrofysik handlar om bergarternas fysikaliska egenskaper. De egenskaper som undersökts är främst bergarternas magnetism, densitet och radiometri. Även bergarters porositet har undersökts men i mycket begränsad omfattning.

Senast granskad 2024-05-10