Geodatarådet

Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och ska ge råd i frågor som gäller Lantmäteriets samordningsroll. Medlemmarna i rådet utses av regeringen. SGU har varit medlem av Geodatarådet sedan det bildades 2010.

Lantmäteriet har i sin instruktion uppdrag att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer. Till stöd i Lantmäteriets samordningsroll finns Geodatarådet.

Nationell geodatastrategi

Den nationella geodatastrategin är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Strategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den ger en god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån kring behovet av insatser på området. 

Visionen är att öppna och användbara offentliga geodata är fritt tillgängliga för hela samhället och utgör grunden för ett robust och hållbart Sverige. 

Geodatarådets handlingsplan

Geodatarådet tar fram årliga handlingsplaner där rådsmedlemmarnas myndigheter och organisationer tillsammans jobbar i projekt/aktiviteter för att nå målen i den nationella geodatastrategin 2021–2025.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats

Geodatarådets handlingsplan för geodatastrategin

Senast granskad 2021-06-15