Hydraulisk konduktivitet i berg

Hydraulisk konduktivitet i berg inkluderar beräknad hydraulisk konduktivitet (K) i bergborrade brunnar från Brunnsarkivet samt en interpolation av dessa värden.

Hydraulisk konduktivitet i berg

Ikon-Produkter-60.png

Förutom osäkerhet i indata ingår dessutom ett antal antaganden i beräkningarna vilket medför en viss osäkerhet i slutresultatet. Osäkerheten bedöms kunna vara betydande för en enskild brunn vilket medför att interpolerad hydraulisk konduktivitet i områden med mycket få brunnar bör vara betydande.

Produkten bör kunna utgöra en viktig del för hydrogeologiska utredningar där hydraulisk konduktivitet i berg är en faktor. På grund av de osäkerheter och begränsningar som finns samt syfte och krav på utredningen kan det dock krävas kompletterande undersökningar, speciellt i områden med få brunnar. Men även i dessa fall kan resultaten från denna rapport vara värdefulla vid inledande utredningar.

Interpolationen omfattar en rikstäckande beräkning och resultatet presenteras i enheten m/s i ett raster med cellstorlek på 100x100 m. Beräknad hydraulisk konduktivitet i bergborrade brunnar omfattar den delmängd av Brunnsarkivet som Sveriges geologiska undersökning, SGU bedömer det är rimligt att använda för detta syfte.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage- och TIFF-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Capabilitiesdokument för OGC Web Coverage Service (WCS)

Via länken når du dokumentation i XML-format av direktåtkomst av rasterdata via OGC WCS. Huvudformat för nedladdning av data är TIFF.

Produktbeskrivning av Hydraulisk konduktivitet i berg

 

Denna version av Hydraulisk konduktivitet i berg som öppna data ersätter en tidigare produkt i CSV/GPKG/TIFF-format. Denna tidigare är under avveckling och kommer att finnas kvar till 31/10 2024.

Hydraulisk konduktivitet i berg som visningstjänst

Hydraulisk konduktivitet i berg finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/genomslapplighet-berg

Produktbeskrivning för visningstjänsten Hydraulisk konduktivitet i berg

Senast granskad 2024-05-21