Berg.

Guldförande kvartsgång i Björkdalsgruvan.

Foto: Lars Norlin, SGU.

Berggrund – geologisk data

Information om berggrunden används som underlag vid prospektering efter malmer, industrimineral och bergarter lämpliga för till exempel ballastmaterial för väg- och järnvägsbyggnad. Informationen är också ett viktigt underlag för planering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning och inom miljöområdet.

Berggrund

SGU:s berggrundsdata ger både en översiktlig bild av Sveriges berggrund och tvådimensionella modeller av berggrundens överyta, som beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och geologiska händelser som de genomgått.

Bergartskemi

Bergartskemi innehåller information om olika grundämnen i bergartsprov från Sverige.

Bergkvalitet

I produkterna för bergkvalitet har berggrundsytor delats in i olika bergkvalitetsklasser. Det huvudsakliga ändamålet med klassningen är att underlätta en utvärdering av det bästa användningsområdet för olika bergarter, som till exempel ballast för väg, järnväg och betong.

Berggrundsobservationer

Berggrundsobservationer innehåller punktobjekt med information från berggrundsgeologiska observationer och mätningar från hällar samt andra ställen där berggrunden är blottad, som exempelvis i borrhål och tunnlar.

Bergets ålder, isotopanalyser

Bergets ålder, isotopanalyser innehåller åldersbestämningar av svensk berggrund, genom mätningar av det radioaktiva sönderfallet hos olika isotoper.

Svaghetszoner

Svaghetszoner baseras på bland annat undermarksinformation från olika byggnationer, som t.ex. tunnlar, och andra underlag som höjddata och geofysik.

Geoenergi

SGU tillhandahåller flera produkter som kan användas användas för översiktlig planering av geoenergianläggningar.

Ballast

Produkten innehåller information som har betydelse för planeringen av samhällets ballastförsörjning. Informationen erbjuder ett geologiskt underlag för såväl myndigheter i deras arbete med planering av materialförsörjning och tillståndsgivning av täkter som ballastbranschens planering inför nya täkter.

Isräfflor

Isräfflor visar läget och riktningen för isräfflor och syftar till att upplysa om inlandsisens rörelser. Isräfflor har uppkommit då block, stenar och gruskorn som suttit fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan.

Senast granskad 2024-05-07