Användarstöd för geologiska frågor

För att underlätta för dig som på olika sätt använder våra råd, instruktioner och vår information, har vi skapat Användarstöd för geologiska frågor. Här finns våra föreskrifter, vägledningar och handledningar i webbaserat format.

Materialet på sidorna i Användarstöd för geologiska frågor ersätter våra tryckta versioner, inklusive pdf:er, av vägledningar och handledningar. Främsta anledningen till att vi har valt att skapa denna del av webbplatsen är att öka tillgängligheten till vårt material. De webbaserade versionerna blir överskådliga och lättnavigerade, vi kan också länka samman olika typer av information och enkelt hänvisa till fördjupande fakta och bakgrundsinformation. Revideringen av informationen görs löpande; med andra ord så är det alltid en aktuell version som ligger på vår webbplats. 

För dig som fortfarande vill ha en pdf finns en funktion där du skapar din egna pdf, du väljer om du vill ha med alla avsnitt eller bara en delmängd. Pdf:en kan du både ladda ned till din dator och skriva ut.

Våra olika typer av information

Föreskrifter

Föreskrifterna kompletterar lagar och förordningar. Det är myndigheterna som skriver föreskrifter. SGU har bemyndigande att skriva föreskrifter som kopplar till förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, mineralförordningen och gruvkungörelsen.

Vill du veta inom vilka områden SGU har föreskriftsrätt? Det står i vår regelförteckning. 

Vägledningar

SGU:s vägledningar har en tydlig koppling till lagstiftning och föreskrifter. Med andra ord, genom att följa våra vägledningar, följer du lagen. De är tänkta som en hjälp för dig som till exempel arbetar som handläggare på en länsstyrelse eller kommun.

Handledningar

En handledning från SGU är en hjälp och ett stöd i hur man kan göra något, till exempel hur du kan använda vår geologiska information och våra tjänster. Handledningarna har inte samma tydliga koppling till lagar och förordningar, och det finns en stor variation vad det gäller innehåll och tema i våra olika handledningar.

Senast granskad 2021-12-22