2020

2020-12-04

Remiss - ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken Mobyheden södra, Ockelbo kommun

Remiss - tillstånd till grundvattentäkt vid Avanäset på Fårö, Region Gotland

2020-11-25

Yttrande över Vägledning - provtagning och klassificering av sulfidförande berg

2020-10-30

Yttrande över överklagan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

2020-10-26

Yttrande över SMA AB:s tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland

2020-08-27

SGU:s yttrande angående Stärkt lokalt åtgärdsarbete för övergödning – att nå målet Ingen övergödning, SOU 2020:10

2020-06-01

Yttrande över överklagan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

2020-05-13

Förslag till reviderat vattenskyddsområde för Hanveden, Haninge kommun

2020-05-06

SGU:s yttrande angående upphävandet av tre vattenskyddsområden i Bromölla kommun

2020-04-30

En utvecklad vattenförvaltning – SOU 2019:66

2020-03-19

Ansökan om tillstånd för bortledande av grundvatten på fastigheten Karlsby 3:250 i Motala kommun

2020-01-16

Bedömning av verksamhet som omfattas av prövning enligt 11 kap. 12 § miljöbalken - Ansökan från Nordkalk AB om fortsatt tillstånd för kalkstenstäkt inom fastigheten Kallholen 9:16 i Orsa kommun

Senast granskad 2021-06-22