2016

2016-11-14
Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag M2015/03518/Nm

2016-06-28
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för uttag och bortledande av grundvatten vid Vassijaure vattentäkt, Kiruna kommun

2016-06-28
Yttrande angående ansökan om tillstånd till fortsatt vattenverksamhet vid Åmsele grundvattentäkt, m.m., Vindelns kommun 

2016-06-27
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för uttag och bortledande av grundvatten vid Högsöns vattentäkt, Luleå kommun

2016-06-10
Ansökan från Nybrogrus AB om tillstånd till sandtäkt inom fastigheten Österhultsmåla 2:5 (Grankärret) i Kalmar kommun

2016-05-31
Ansökan om tillstånd till torvbrytning på Häbbergsmossen i Ockelbo kommun.

2016-05-17
Angående samråd för ansökan om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Bästeträsks kommunala ytvattentäkt, Visby kommun, Gotlands län.

2016-05-12
Yttrande över Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum (nytt fönster)

2016-02-25
Ansökan från Ericsbergs Fideikommiss AB om tillstånd till berg- och naturgrustäkt samt vattenverksamhet inom fastigheten Eriksberg 65:1, Katrineholms kommun (nytt fönster)

2016-02-23
Ansökan från Kungs-Grus AB om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för täkt av grus och sand på fastigheten Tom 2:25, Kungsbacka kommun (nytt fönster)

2016-02-15
Överklagande av beslut angående förbud mot leverans av naturgrus för fyllnadsarbeten samt föreläggande av åtgärder avseende täktverksamhet (nytt fönster)

2016-02-08
Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54) (nytt fönster)

2016-02-01
Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (nytt fönster)

2016-01-25
Remiss av betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt - SOU 2015:75 (nytt fönster)

2016-01-15
Ang. Västerviks kommuns ansökan om upphävande av villkor 2 och 3 i tillståndsdom M 1511-09 till efterbehandlingsåtgärder m.m. vid Gladhammars gruvområde i Västerviks kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-22