För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Äldre yttranden

SGU lämnar ofta synpunkter på olika förslag, utredningar och remisser. Här hittar du ett urval av våra tidigare beslut och yttranden.

2019

2019-12-18
Yttrande över promemorian "Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

2019-12-16
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

2019-12-09
Yttrande över betänkandet "Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)"

2019-12-04
Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

2019-11-07
Yttrande angående ansökan om tillstånd att för kommunal vattenförsörjning ur brunnar på fastigheterna Risinge 4:4 m.fl. bortleda bräckt grundvatten, Mörbylånga kommun

2019–09–09
Yttrande avseende bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun

2019-08-21
Ansökan från Swerock AB om tillstånd för sandtäkt på fastigheten Vingåker Sävstaholm 7:2 i Vingåkers kommun

2019-06-14 
Angående SMA Mineral AB ansökan om tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland

2019-06-13
Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun

2019-05-15
Yttrande över Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun

2019-05-02
Ansökan från Bilfrakt Ballast AB om ändring av verksamhet i naturgrustäkt Röbäck (Grop 21) inom fastigheten Röbäck 11:12, 24:12, 25:17 m.fl. i Umeå

2019-04-30
Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

2019-03-15
Begäran om yttrande ur ett grundvattenperspektiv - Ansökan om tillstånd till fortsatt täkt av berg och bortledande av grundvatten m.m. på fastigheterna Aska S:10 och Smedstad 1:4 i Linköpings kommun

2018

2018-12-18
Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds‐ och anmälningsplikt

2018-11-22
Skyddsområde för Ekets grundvattentäkt, Örkelljunga kommun, Skåne län

2018-05-17
Remiss angående ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun

2018-03-13
Remiss Förslag till ny klimat- och energistrategi for Skåne

2018-03-12
Remiss Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (EU) 98/83

2017

2017-09-29
Ingående tillstånd for täkt av grus inom fastigheten Degerfors Liden 1:34.

2017-09-27
Remiss av förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

2017-09-25
Remiss Klimatutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

2017-05-04
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg och grus på fastigheten Frösvidal 2:5 i Örebro kommun.

2017-03-15
Miljöteknisk undersökning av alternativa PFAS-källor och spridning via grundvatten från Ärna, Uppsala kommun

2017-03-01
Överklagande av beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Grus & Cement i Örebro AB, täkt av grus inom fastigheterna Rånnesta 3:1 och 2:5 i Örebro kommun.

2017-02-17
Remiss Södra staden Fördjupad översiktsplan, Uppsala kommun.

2016

2016-11-14
Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag M2015/03518/Nm

2016-06-28
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för uttag och bortledande av grundvatten vid Vassijaure vattentäkt, Kiruna kommun

2016-06-28
Yttrande angående ansökan om tillstånd till fortsatt vattenverksamhet vid Åmsele grundvattentäkt, m.m., Vindelns kommun

2016-06-27
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för uttag och bortledande av grundvatten vid Högsöns vattentäkt, Luleå kommun

2016-06-10
Ansökan från Nybrogrus AB om tillstånd till sandtäkt inom fastigheten Österhultsmåla 2:5 (Grankärret) i Kalmar kommun

2016-05-31
Ansökan om tillstånd till torvbrytning på Häbbergsmossen i Ockelbo kommun.

2016-05-17
Angående samråd för ansökan om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Bästeträsks kommunala ytvattentäkt, Visby kommun, Gotlands län.

2016-05-12
Yttrande över Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum (nytt fönster)

2016-02-25
Ansökan från Ericsbergs Fideikommiss AB om tillstånd till berg- och naturgrustäkt samt vattenverksamhet inom fastigheten Eriksberg 65:1, Katrineholms kommun (nytt fönster)

2016-02-23
Ansökan från Kungs-Grus AB om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för täkt av grus och sand på fastigheten Tom 2:25, Kungsbacka kommun (nytt fönster)

2016-02-15
Överklagande av beslut angående förbud mot leverans av naturgrus för fyllnadsarbeten samt föreläggande av åtgärder avseende täktverksamhet (nytt fönster)

2016-02-08
Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54) (nytt fönster)

2016-02-01
Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (nytt fönster)

2016-01-25
Remiss av betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt - SOU 2015:75 (nytt fönster)

2016-01-15
Ang. Västerviks kommuns ansökan om upphävande av villkor 2 och 3 i tillståndsdom M 1511-09 till efterbehandlingsåtgärder m.m. vid Gladhammars gruvområde i Västerviks kommun (nytt fönster)

2015

2015-10-29
Remiss/Kungörelse – Ansökan från Affärsverket svenska kraftnät om tillstånd till vattenverksamhet i samband med byggandet och driften av tunnelanläggningen City Link, etapp 2 (Kabeltunnel mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i södra Hammarbyhamnen) (nytt fönster)

2015-10-29
Remiss Förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden (nytt fönster)

2015-10-12
SGUs svar på miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43) (pdf, nytt fönster)

2015-09-30
Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Uppsala kommun (pdf, nytt fönster)

Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Bilaga A (pdf, nytt fönster)

2015-09-18
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för sandtäktsverksamhet på fastigheten Slagdala 1:26, Hultsfreds kommun (pdf, nytt fönster)

2015-09-07
Remiss Förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2015:xx) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark (pdf, nytt fönster)

2015-08-31
SGUs yttrande om grundvattensituationen och fördjupad översiktsplan för Södra staden, Uppsala (pdf, nytt fönster)

2015-07-08
Remiss Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (pdf, nytt fönster)

2015-06-15
SGUs yttrande över rapport om klimatanpassningsarbetet (pdf, nytt fönster)

2015-04-30
SGUs yttrande om vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar (pdf, nytt fönster)

2015-02-13
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för sand- och grustäkt på fastigheten Ämmaryd 4:2, Vetlanda kommun (pdf, nytt fönster)

2015-02-10
Ansökan om tillstånd till täkt av naturgrus inom fastigheten Holmsta 1:80 m.fl. i Sollefteå kommun (pdf, nytt fönster)

2015-02-05
SGUs yttrande om bearbetningskoncession för torv på Östre mosse, Jönköpings och Vaggeryds kommuner (pdf, nytt fönster)

2015-01-22
Angående ansökan från Sand & Grus AB Jehander om tillstånd till grus- och bergtäkt med masshantering samt hamn- och vattenverksamhet på fastigheterna Löten 1:5, Munsö-Bona 1:2 m.fl. i Ekerö kommun (pdf, nytt fönster)

2015-01-13
Överklagande angående täkt och förädling av naturgrus och morän inom fastigheten Sidsjö 1:3 i Bräcke kommun (pdf, nytt fönster)

2015-01-08
SGUs yttrande om bearbetningskoncession för brytning av energitorv vid Bölesmyren, Bergs kommun (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande om bearbetningskoncession för brytning av energitorv vid Branaflon, Östersunds kommun (pdf, nytt fönster)

2014

2014-12-01
SGUs yttrande om hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 (pdf, nytt fönster)

2014-10-27
SGUs yttrande om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKBs slutförvarsansökan (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande över "I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler" (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande över Naturvårdsverkets förslag till strategi för Storslagen fjällmiljö (pdf, nytt fönster)

2014-10-13
SGUs yttrande om remissen "Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015" (pdf, nytt fönster)

2014-08-13
Yttrande om PSI-utredningens slutbetänkande "Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjandet av handlingar" SOU 2014:10 (pdf , nytt fönster)

2014-05-05
SGUs yttrande "Angående föreläggande gällande tillstånd till verksamheten vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun m.m." (pdf, nytt fönster)

2014-03-04
SGUs yttrande om utredningen "Skydd för geografisk information (pdf, nytt fönster)

2014-01-27
SGUs yttrande "Angående föreläggande i mål som avser tillstånd till verksamheten vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun m.m."(pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2021-04-13