2022-12-12, Remissvar över Tillväxtanalys rapport Näringslivets klimatomställning

Frågeställning

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att göra en hinderanalys för uppfyllandet av de nationella och globala klimatmålen med tonvikt på jordbruks-, skogsbruks-, industri-, bygg-, fastighets-, avfalls- och energisektor, samt lämna förslag på nya eller förändrade styrmedel, åtgärder och eventuella kompensationsåtgärder för att på ett mer effektivt sätt bidra till att utsläppen minskar i linje med de nationella och globala klimatmålen.

Sammanfattning

SGU delar uppfattningen med rapportens analys kring hinder och utmaningar, och har framfört att det finns behov av justeringar och kompletteringar i vissa förslag.

När det gäller mineralnäringen tycker SGU att satsningen på bara sekundära mineralresurser är inte tillräckliga för att uppnå mål inom energi och klimatomställning, alla materialflöden kommer behövas för att klara energi och klimatomställningen.

SGU lyfte även frågan kopplad till materialförsörjning. De geologiska underlag som SGU tar fram är nödvändiga för framtagande av materialförsörjningsplaner. Materialförsörjningsplanen ska genom att belysa regionens förutsättningar för att ta fram bergmaterial bidra till en god mark- och vattenanvändning och minska klimatpåverkan.

I rapporten lyfts upp vikten av satsning på Bio CCS, vilket SGU delar uppfattning om. SGU ville också påpeka att all lagring av koldioxid är betydelsefull, oavsett ursprung.

Ur ett grundvattenperspektiv ser SGU att grundvattenfrågor borde kunna få störst utrymme vid förslag som utgår från fokusområdena kring markanvändning inkluderade jordbruk, industri och kompetensförsörjning.

När det gäller kompetensförsörjning tyckte SGU att för att kunna möta dagens och morgondagens kompetensbehov är nödvändigt att satsa på hela utbildningssystemet, från grundskola till universitet. Det behövs även ett ökat samarbete mellan näringslivet och forskningsinstitutioner.

Samhällseffekter

De förväntade samhällseffekterna blir ett bättre och lättare energi och klimatomställning.

SGU:s diarienummer: 33-2136/2022

Läs yttrandet Remissvar över Tillväxtanalys rapport Näringslivets klimatomställning (nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-18