2022-12-12, Remissvar över Lokal och regional klimatomställning: Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

Frågeställning

För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag, ett till Länsstyrelsen i Uppsala län om lokal och regional klimatomställning, ett till Trafikanalys om transporternas klimatomställning samt ett till Tillväxtanalys om näringslivets klimatomställning.

Det aktuella yttrandet till Miljödepartementet berör uppdraget till Länsstyrelsen i Uppsala som var att med stöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten ta fram analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet.

Sammanfattning

SGU har i stort inget att invända mot utredningens förslag på styrmedel och andra åtgärder som kan bidra till en lokal och regional klimatomställning i hela landet.

Gällande förslag om olika typer av stöd-, kunskaps- och rådgivningsfunktioner vill SGU dock framhålla vikten av att bygga upp rätt kompetens inom klimat- och energiomställningens sakområden. SGU erfar att teknisk kompetens saknas idag på flera länsstyrelser. Teknisk kompetens inkluderar även kompetens inom det geologiska området.  Den pågående klimatförändringen medför att exempelvis geologisk och hydrogeologisk information kommer spela en ännu större roll i beslutsunderlag för kommuner och regionala myndigheter. SGU ställer sig bakom förslaget till fortsatta satsningar på återvätning där SGU:s kunskap och underlag spelar en stor roll för att skapa mervärden utöver koldioxidlagring, däribland en stärkt grundvattentillgång. Förslaget fokuserar på bio-CCS men SGU påpekar att CCS är viktigt oavsett källan till CO2. Ett för snävt fokus på bio-CCS kan göra att vi missar möjligheten att ta bort mer CO2. Goda möjligheter finns i Sverige för att fånga in och lagra koldioxid, från både fossila och biogena källor.

Samhällseffekter

SGU lyfter vikten av geologisk kompetens för att bidra till klimatomställningen.

SGU:s diarienummer: 33-2153/2022

Läs yttrandet Remissvar över Lokal och regional klimatomställning: Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 (nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-18