2022-11-10, Yttrande avseende Cementa AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken vid Slite i Gotlands kommun

Frågeställning

SGU har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen över två kompletterande villkor som Cementa framförde under huvudförhandlingen 25–27 okt för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken vid Slite för fyra års fortsatt brytning av kalksten och bortledning av grundvatten.

Sammanfattning

SGU tillstyrker att den av Cementa föreslagna åtgärden ridåinjektering längs delar av Västra brottets norra kant är att betrakta som en så kallad genomförbar åtgärd enligt 4 kap 12 § vattenförvaltningsförordningen, och att förutsättningar för undantag därmed är uppfyllda för aktuellt tillstånd.

SGU vill att ett eventuellt tillstånd förenas med villkor om att ridåinjekteringen på den västra sidan i Västra brottet (villkor i Regeringsbeslut M2021/01774) ska vara avslutad innan nytt tillstånd kan tas i anspråk, och att uppföljning av miljöeffekter av ridåinjekteringen i Västra brottet ska genomföras och redovisas inom tillståndstiden för den nu ansökta verksamheten.

SGU ställer sig positiva till att Cementa ska utreda de tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna att förbättra vattenförekomsten Mellersta Gotland – Romas status genom så kallad djupinfiltration.

Samhällsnytta

Syftet med en utökad ridåinjektering vid Västra Brottet är att begränsa inflödet av sötvatten till täkten för att mer grundvatten ska finnas tillgängligt på uppströms sidan ridån. En väl utförd ridåinjektering kan komma att medföra att vattenbalansen för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma gynnas positivt.

SGU:s diarienummer: 33-2533/2022

Läs Yttrande avseende Cementa AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken vid Slite i Gotlands kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2022-11-25