2022-10-24, Remiss av EU-kommissionens förslag till förordningen om restaurering av natur

Frågeställning

SGU har fått EU kommissionens förslag om restaurering av natur på remiss. Därför åtog sig kommissionen att föreslå rättsligt bindande mål om att återställa skadade ekosystem i EU, framför allt de som har störst potential för att fånga in och lagra koldioxid och förebygga och minska effekterna av naturkatastrofer. SGU har granskat förslaget ur marinmiljö, jordarts-, grundvatten- och mineralfrågornas synpunkt.

Sammanfattning

SGU anser att det är viktigt att arbeta med kontinuerlig, långsiktig och uthållig återhämtning av biologisk mångfald och motståndskraftig natur genom restaurering av ekosystem, livsmiljöer och arter. Det är mot den bakgrunden bra med ambitiösa, men realistiska, mål avseende restaurering. Den föreslagna förordningen innebär en mycket stor inskränkning i Sveriges möjligheter att själv besluta om markanvändning och kommer att påverka möjligheterna att trygga försörjningen av såväl kritiska metaller och mineral som de basmetaller som vårt samhälle är helt beroende av. För det fall man önskar fastställa EU-gemensamma mål bör dessa dels beakta behoven av råvaruförsörjning, dels regleras på direktivsnivå så att anpassningar till medlemsstaternas förutsättningar kan göras. Vidare tycker SGU att varje beslut om restaurering av europeiska naturområden behöver föregås av en noggrann utredning inte bara avseende naturvärden, naturmiljö och biologisk mångfald, utan även avseende vilken påverkan och konsekvenser som det kan medföra avseende utvinning av naturresurser. Ett ensidigt fokus på europeiska naturvärden riskerar att påverka globala naturvärden negativt och som en följd av detta även påskynda pågående klimatförändringar.

När det gäller marin miljö tycker SGU att både aktiv och passiv restaurering/åtgärder behövs.

När det gäller grundvattenfrågor anser SGU att det är mycket angeläget att grundvattenfrågan får en naturlig plats i det svenska restaureringsarbetet.

Samhällseffekter

Förslaget att delar av förslaget fortsättningsvis regleras på direktivnivå kommer att ha positiva samhällseffekter ur mineralnäringsperspektiv.

SGU:s diarienummer: 33-1666/2022

Läs yttrandet Remiss av EU-kommissionens förslag till förordningen om restaurering av natur (nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-18