2022-10-06, Samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun

Sammanfattning

Cementa avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad
täktverksamhet i de två befintliga kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar, samt fortsatt länshållning av dessa två täkter och den äldre täkten Östra brottet. Brytningen och länshållningen planeras att omfatta cirka 30 års brytning i File hajdartäkten, verksamheten i Västra brottet kommer att avvecklas och täkten att vattenfyllas.

SGU har här yttrat sig i samrådsskedet, och lyft frågeställningar rörande grundvattenpåverkan som bedöms som viktiga att beskriva i kommande underlag. SGU lyfter även vikten av det finns en nationell råvaruproduktion av cement ur ett försörjningsperspektiv.

SGU:s diarienummer: 33-1654/2022

Läs yttrandet, Samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2022-11-24