2022-09-29, Yttrande avseende Cementa AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken vid Slite i Gotlands kommun

Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen för ett nytt fyraårigt tillstånd pågår och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, framförallt vad gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet.

Verksamheten är betydelsefull för den svenska cementförsörjningen. Samtidigt är det viktigt att Gotlands vattenresurser hanteras på ett hållbart sätt.

Vad gäller den hydrogeologiska utredningen har SGU efterfrågat förtydliganden och kompletteringar på några punkter. SGU bedömer att Cementa, förutom avseende några mindre synpunkter, svarat på de frågor som ställts.

För att kunna få ett nytt tillstånd anser SGU att den åtgärd (s.k. ridåinjektering) som villkorats i det nu gällande tillståndet, ska vara utförd innan ett eventuellt nytt tillstånd tas i anspråk.

Dessutom anser SGU att det är skäligt att Cementa närmare utreder om det är möjligt att gå vidare med att infiltrera vatten på File hajdar eller om det finns andra alternativa åtgärder kan genomföras. SGU anser att en komplettering av underlaget är en förutsättning för att kunna bedöma om ett undantag kan meddelas.

SGU:s diarienummer: 33-2027/2022

Läs yttrandet Yttrande avseende Cementa AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken vid Slite i Gotlands kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-29

Kontaktpersoner

 • Mats Wallin

  Telefon: 018-179331
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post

 • Mattias Gustafsson

  Telefon: 046-311791
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post